ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


       แทปไลน์ ให้ความสำคัญต่อการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยดำเนินงานด้วยระบบมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

       แทปไลน์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานด้วยระบบมาตรฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001