เป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


แทปไลน์มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

(No lost time injury record for employees)

ครบ 13 ล้านชั่วโมง-คน แล้วเมื่อ 23 มีนาคม 2566 (เริ่มนับสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2538)

และมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้ครบ

14 ล้านชั่วโมง-คน

ปี พ.ศ. 2568


เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

แทปไลน์มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย

การดำเนินการในปัจจุบัน

แทปไลน์ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือดำเนินการโครงการใหม่ รวมถึงการจัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการดำเนินงานของแทปไลน์

เตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องบุคลากร และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที ตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม

จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ขอการรับรองปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) และจัดทำโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก