มาตรฐานนานาชาติ รางวัลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม


วันเดือนปี

การรับรองมาตรฐาน

2 เม.ย. 2541 - ปัจจุบัน

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) จากบริษัท AJA Registrars Ltd. Thailand / SOCOTEC Certification (Thailand) Co.,Ltd.

28 ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS/TIS 18001) จาก AJA Registrars Ltd. Thailand และได้รับการรับรอง ISO 45001 ปี 2562 จาก SOCOTEC Certification (Thailand) Co.,Ltd.

21 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน

ได้รับการรับรองระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จาก AJA Registrars Ltd. Thailand / SOCOTEC Certification (Thailand) Co.,Ltd.

7 ก.พ. 2562 -
6 ก.พ.2565

ได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

7 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน

ได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

 

วันเดือนปี

รางวัลและความสำเร็จด้านความปลอดภัย

1 ธ.ค. 2536 ถึง
31 มี.ค. 2544

ได้รับประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลสถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานโดยปฏิบัติงานได้ 3,014,206 ชั่วโมงการทำงาน ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

17 ก.ย. 2540

ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร หมายเลขทะเบียน 3094020 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

7 ต.ค. 2541

ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

8 พ.ค. 2542

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด (คลังน้ำมันลำลูกกา และคลังน้ำมันสระบุรี) ประจำปี 2542 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

30 ก.ย. 2542

ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

10 พ.ค. 2544

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และระดับจังหวัด (คลังน้ำมันลำลูกกา) ประจำปี 2544 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

30 เม.ย. 2545

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัด (คลังน้ำมันสระบุรี) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

8 พ.ค. 2545

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ (คลังน้ำมันสระบุรี) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

12 ธันวาคม 2545

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 4 ล้านชั่วโมง-คน

27 ธันวาคม 2548

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 5 ล้านชั่วโมง-คน

26 ธันวาคม 2550

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 6 ล้านชั่วโมง-คน

19 มีนาคม 2553

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 7 ล้านชั่วโมง-คน

20 พฤษภาคม 2555

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 8 ล้านชั่วโมง-คน

10 กรกฎาคม 2557

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 9 ล้านชั่วโมง-คน

24 สิงหาคม 2559

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 10 ล้านชั่วโมง-คน

21 กันยายน 2561

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 11 ล้านชั่วโมง-คน

13 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 12 ล้านชั่วโมง-คน

2561

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 1 (ทอง)

2562

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ปีที่ 2 (ทอง)

2563

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ปีที่ 3 (ทอง)

2564

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 4 (ทอง)

2566

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 5 (เพชร)

23 มีนาคม 2566

ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 13 ล้านชั่วโมง-คน

 

ปี

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

2557

รางวัลประเภทดีเด่น การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2557

รางวัลประเภทชมเชย การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ปี โครงการท่อส่งน้ำมันมาบตาพุด-ศรีราชา จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2559

รางวัลประเภทดีเด่น การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น โครงการท่อส่งน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม