การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ


       แทปไลน์ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ โดยกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยมีคณะกรรมการในแต่ละระดับความรุนแรงของเหตุการณ์จัดการรับผิดชอบสั่งการกำกับดูแล ติดตามประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต้องมีบทบาทความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจในการจัดการกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักตามคู่มือและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)