การกำกับดูแลกิจการ


      แทปไลน์ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการในแทปไลน์มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเกิดประสิทธิผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวปฏิบัติด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์