ความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคม

       แทปไลน์ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และแผนงานที่กำหนดไว้  โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนตามพันธกิจ และแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  แทบไลน์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่กำหนดไว้ ดังนี้

“แทปไลน์ มุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

       แทปไลน์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน  แผนดำเนินงานแต่ละปีมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง แทปไลน์ได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น  สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนที่อยู่บริเวณแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน สืบสานวัฒนธรรมไทยและทำนุบำรุงศาสนาและกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม กิจกรรมที่ดำเนินงานได้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

ด้านการศึกษา

แทปไลน์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา อาทิเช่น
     ►  มอบทุนการศึกษาประจำปี 
  ►  กิจกรรม “เสริมความรู้น้องโรงเรียนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน”
  ►  กิจกรรม “พลังวัยใส ต้านภัยยาเสพติด”
  ►  มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนแนวท่อ
 

ด้านทำนุบำรุงศาสนาและกิจกรรมการกุศล

แทปไลน์ตระหนักดีว่าศาสนาเป็นจุดรวมและเป็นหลักยึดแห่งจิตใจที่จะทำให้คนเป็นคนดี มีศีลธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางสังคมที่ดีงาม แทปไลน์ได้จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศาสนา อาทิเช่น 
     การทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีร่วมกับชุมชน
  ► กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา/ ไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  ► กิจกรรมช่วยเหลือต่อสังคมโดยรวม เช่น การบริจาค สิ่งของ ทรัพย์สิน แด่มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์การกุศลต่าง ๆ
  ► มอบอุปกรณ์ให้กับหน่วยราชการต่าง ๆ

 

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

แทปไลน์ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
     ►  กิจกรรมปลูกป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยรักษาและป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล
  ►  การปลูกต้นไม้และภูมิทัศน์รอบคลังน้ำมัน
  ►  การตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในคลังน้ำมันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนปล่อยสู่ลำคลองสาธารณะ
  ►  การจัดการระบบของเสียและขยะพิษตามมาตรฐาน

 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ของชุมชน อาทิเช่น
       โครงการต้นแบบ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน”
  ►  แทปไลน์สายใยสัมพันธ์สู่ชุมชนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน
  ►  ปันน้ำใจ (ตลาดนัดสุขภาพ) สู่ชุมชนแนวท่อและรอบคลังน้ำมัน
  ►  ขับปลอดภัย แทปไลน์ห่วงใยคุณ กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักในการขับขี่ที่ปลอดภัย
  ► กิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ เช่น เยี่ยมเยียนชุมชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของแทปไลน์นั้น พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการมีส่วนสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้