วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์

 แทปไลน์มุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

 • BEST บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อที่เป็นเลิศ น่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •  
 •  
 •  
 • Balance Stakeholders Benefit : คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Excellent Service with Environmental Care : บริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
   Safety : ปลอดภัย
   Trust : เชื่อถือได้

 

ค่านิยม

CARE