ก้าวแห่งความสำเร็จ


วัน เดือน ปี
ก้าวแห่งความสำเร็จ
พ.ศ. 2531 – 2532
รัฐบาลแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทน้ำมันศึกษาระบบขนส่งน้ำมันในประเทศ
5 มิถุนายน 2533
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากศรีราชาไปยัง สระบุรี และมอบหมายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินงาน
9 มกราคม 2534
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์)
23 เมษายน 2535
เริ่มสัญญาก่อสร้าง
23 มิถุนายน 2537
เริ่มนำน้ำมันเข้าระบบท่อที่สถานีต้นทางศรีราชา
1 กรกฎาคม 2537
เริ่มบริการจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันลำลูกกา
27 กรกฎาคม 2537
เริ่มบริการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
8 สิงหาคม 2537
เริ่มบริการจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันสระบุรี
15 พฤษภาคม 2538
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ
15 กันยายน 2548
เปิดบริการระบบท่อส่งน้ำมัน มาบตาพุด – ศรีราชา
16 กันยายน 2549
เริ่มบริการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธันวาคม 2549
ปริมาณน้ำมันผ่านท่อครบ 100,000 ล้านลิตร
9 มกราคม 2554
ครบรอบการสถาปนาบริษัทฯ 20 ปี
พฤษภาคม 2555
ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 8 ล้านชั่วโมงคน
กรกฎาคม 2557
ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 9 ล้านชั่วโมงคน
สิงหาคม 2559
ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 10 ล้านชั่วโมงคน
กันยายน 2561
ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 11 ล้านชั่วโมงคน
                  ธันวาคม 2563                    ดำเนินงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานครบ 12 ล้านชั่วโมงคน