ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


       แทปไลน์ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001

       แทปไลน์ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม OSHAS 18001 และมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มอก. 18001