นโยบายคุณภาพ QSSHE


แทปไลน์ ตระหนักดีว่า ความพึงพอใจของลูกค้า ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ และค่านิยม แทปไลน์จึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้น และถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้        

 จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความต้องการของลูกค้า ภายใต้สภาพการณ์ที่เหมาะสม
 ให้บริการที่เชื่อถือได้ตรงกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนโยน
 ให้ข้อมูลที่แม่นยำ และเพียงพอเกี่ยวกับการบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์
 เสนอความจริงในการให้ข่าวสาร
 ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายที่สำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และให้รวมผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน
 แทปไลน์ จะดำเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  แทปไลน์จะดำเนินการปรับปรุง และป้องกันอันตรายต่าง ๆ โดยมีมาตรการในการลด และควบคุมความเสี่ยงทุกระดับที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 แทปไลน์จะให้การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
 แทปไลน์รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่ช่วงวางแผนโครงการ ช่วงดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 แทปไลน์ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง และจะกำหนดมาตรการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน