11,704,762  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
30/06/2562