13,397,115  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/07/2560