16,046,497  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
28/02/2562