14,074,510  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/12/2560