13,800,375  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/10/2560