14,341,715  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
28/02/2561