11,846,008  ชั่วโมง/คน
   ข้อมูล ณ วันที่   
31/07/2562